Μεταπτυχιακό στη Ψυχολογία Υγείας (Cardiff Met)

   

Η Ψυχολογία Υγείας είναι κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Μια πρόσφατη εξέλιξη της ψυχολογίας που επικεντρώνεται στην εφαρμογή μεθόδων για τη κατανόηση της ασθένειας, της υγείας και της ευημερίας του ανθρώπου.

Οι Ψυχολόγοι Υγείας εφαρμόζουν μια ποικιλία ψυχολογικών μεθόδων και μοντέλων για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την ασθένεια και την υγεία και να προωθήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά, κατανοώντας τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με την ασθένεια και την υγεία.

Το Μάστερ στη Ψυχολογίας της Υγείας που προσφέρεται από το CityU σε συνεργασία με το Cardiff Met στοχεύει στο να παρέχει μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση στους φοιτητές γύρω από τον ρόλο του ψυχολόγου υγείας να εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει τους αποφοίτους με εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να είναι όσον το δυνατό πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θέματα όπως χρόνια πάθηση, πόνος, αλλαγή συμπεριφοράς, στρες και βιοψυχοκοινωνικά προβλήματα στην υγεία. Επίσης, ως επαγγελματίες που διεξάγουν έρευνα ή χρησιμοποιούν αποτελέσματα ερευνών στη κατανόηση συμπεριφοράς οι μέθοδοι έρευνας είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο θα εισαχθούν οι σπουδαστές.

Το πρόγραμμα διδάσκεται από επαγγελματίες ψυχολόγους υγείας και ακαδημαϊκούς καθώς επίσης και από επαγγελματίες με άριστες γνώσεις στις ερευνητικές μεθόδους και στατιστική.

   
Στόχοι του Προγράμματος
 •  Στην ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών να εφαρμόζουν κριτική σκέψη, να αναπτύσσουν εναλλακτικές υποθέσεις και να συμμετάσχουν σε ανεξάρτητη έρευνα.
 • Στην ανάπτυξη σωστών ερευνητών οι οποίοι στην πρακτική βασίζονται σε ερευνητικά αποτελέσματα και θεωρητικές αρχές.
 • Να βοηθήσει του φοιτητές να επεκτείνουν τη θεωρητική γνώση και να κατανοήσουν καλύτερα τη ψυχολογία της υγείας.
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων παρέμβασης στην ψυχολογία της υγείας.
 • Να ενισχύσει την ικανότητα του φοιτητή να επικοινωνεί επιτυχώς σε όλα τα επίπεδα.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την σημασία του να εργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες τόσο στην έρευνα και όσο και στη πρακτική.
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κοινωνικά, πολιτικά και οργανωτικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η ψυχολογία καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της παροχής υπηρεσιών.
Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν έξι διδακτικές ενότητες καθώς επίσης μια διπλωματική ερευνητική εργασία.
Μαθήματα
1st Year – 1st Semester (Total 85 Credits)

Required

Changing Health Behavior HPL 7017M 20 credits
Biopsychosocial Issues in Health HPL 7019M 20 credits
Health Psychology and the Health Psychologist HPL 7016M 20 credits
Research Methods and Design HPL 7005M 15 credits
Dissertation Proposal FPS 7006 10 credits
  1st Year – 2nd Semester  (Total 95 Credits)

Required

Chronic Illness, Stress and Pain HPL 7018M 20 credits
Communication in the Health Care Context HPL 7020M 10 credits
Research Methods and Design HPL 7005M 15 credits
Dissertation FPS 7007 50 credits
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα εγγραφής οι υποψήφιοι οι οποίοι:
 • είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου από ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα (το πτυχίο δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό) ή εναλλακτικά
 • έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας, σε θέσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού
 • πληρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα
 • απαραίτητες συστατικές επιστολές που να πιστοποιούν αυτήν την εργασιακή εμπειρία.

            Χρήσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις:
Τι είναι η Ψυχολογία της Υγείας;
Η Ψυχολογία της Υγείας αποτελεί έναν από τους κλάδους της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και περιλαμβάνει την έρευνα και την πρακτική αναφορικά με το ρόλο της Ψυχολογίας στην υγεία και την ασθένεια. Το βασικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας αφορά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψυχολογικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες επιδρούν στην ατομική υγεία και την ασθένεια. Συνοπτικά, η Ψυχολογία της Υγείας μελετά τους ατομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται: – στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, – στην ανάπτυξη και πρόληψη των ασθενειών, – στην προσαρμογή του ασθενούς στις συνθήκες της ασθένειάς του, – στην επικοινωνία της υγείας, η οποία αφορά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στον ασθενή και στην οικογένειά του.
Ποιο είναι το αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας;
Ο βασικός στόχος της Ψυχολογίας της Υγείας είναι η βαθύτερη κατανόηση των ψυχολογικών διεργασιών, που βιώνει κάθε άτομο ώστε να σχεδιαστεί μία παρέμβαση με στόχο να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας του και στην απόκτηση ποιότητας ζωής. Κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο ψυχολόγος της υγείας είναι: – Γιατί και πώς οι άνθρωποι υιοθετούν συγκεκριμένες συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία τους, όπως το κάπνισμα ή η σωματική άσκηση. – Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης, η οποία στοχεύει στην τροποποίηση μιας συμπεριφοράς που επηρεάζει την υγεία, όπως το κάπνισμα, ο αθλητισμός ή η υγιεινή διατροφή. – Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην εκδήλωση των ασθενειών και για ποιο λόγο οι άνθρωποι που εκτίθενται στους ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν υφίστανται τις ίδιες συνέπειες από αυτήν την έκθεση. – Για ποιο λόγο κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά στην ίδια ασθένεια. Πώς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ασθένεια και οι συμπεριφορές που υιοθετούμε για την αντιμετώπισή της είναι δυνατόν να επηρεάσουν την πορεία της.
Πού εργάζονται οι ψυχολόγοι υγείας;
Ο ψυχολόγος υγείας εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες που μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους κα. Με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να εργαστούν σε νοσοκομειακές μονάδες, κλινικές, ερευνητικά κέντρα, και σε προγράμματα προαγωγής και πρόληψης της δημόσιας υγείας.   Ο ψυχολόγος υγείας με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί:
 • να συνεργαστεί με τον ασθενή ώστε να τον βοηθήσει να εκτιμήσει τις αλλαγές που βιώνει λόγω της ασθένειάς του, να συμφιλιωθεί με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που του θέτει η ασθένεια και να προσαρμοστεί στις θεραπείες που απαιτούνται για να ανακάμψει. 
 • να ασχοληθεί αποκλειστικά με την έρευνα αναφορικά με ψυχολογικά ζητήματα που άπτονται της υγείας και της ασθένειας, όπως, ενδεικτικά, η συμμόρφωση στη θεραπεία ή τη διαχείριση του στρες που προκύπτει από τα χρόνια νοσήματα.
 • να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σε σχολεία, σε κοινότητες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Ποια είναι τα 10 δυνατά σημεία που θα σας οδηγήσουν στην επιλογή του μεταπτυχιακού μας;
 1. Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Υγειάς στη Κύπρο.
 2. Tο πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Αγγλία.
 3. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας και της έρευνας καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.
 4. Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής στο Cardiff Metropolitan University.
 5. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους CityU.
 6. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα κερδίσετε γνώσεις και δεξιότητες στο πως το μυαλό επηρεάζει το σώμα και πως η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από προηγούμενες εμπειρίες και αντιλήψεις.
       

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του CityU, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.


                         
   

Συμπληρώστε το έντυπο επικοινωνίας

Σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

       

Όνομα*

Email*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*


Προγραμμα Σπουδών

Μήνυμα   
Πληροφορίες Προγράμματος
Τμήμα Σπουδών
Τμήμα Ψυχολογίας

Σχετικά Προγράμματα

footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ