Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (CityU)

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί – πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

   

Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι μελλοντικοί επαγγελματίες θα βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με σημαντικές αποφάσεις.

Η φιλοσοφία μας είναι να τους προετοιμάσουμε για το σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο, διδάσκοντάς τους τα πλαίσια και τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς αυτός o κόσμος λειτουργεί.

Αποστολή μας είναι να τους εξοπλίσουμε με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια διαφορετική νοοτροπία και να εξελιχθούν σε παγκόσμιας κλάσης διαχειριστές, ηγέτες, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.

 
Στόχοι του προγράμματος
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές στις πραγματικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στο ευρύ φάσμα των λειτουργιών, επιπτώσεων και πρακτικών του Management.
 • Να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες κατανόησης των Λογιστικών και των Οικονομικών ζητημάτων.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές σε θέματα και στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ.
 • Να καλλιεργήσει επικοινωνιακές δεξιότητες που διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση της κατάστασης των επιχειρήσεων.
 • Να δώσει τα εφόδια για τη σφαιρική κατανόηση των μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρήσεων.
 • Να προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών το οποίο να συνάδει με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και τις προθέσεις τους για σταδιοδρομία στον τομέα των Επιχειρήσεων.
Μαθήματα
1st Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CENG-100     English Composition

Course Description This course aims at giving students the opportunity to develop creative writing skills on a mature level, emphasizing the literary effects of language. The program will provide work on writing letters, memoranda reports, resumes and personal essays and research papers.

CMAT-100     College Algebra

Course Description This course aims to equip students with the relative mathematical knowledge which is essential as a basis for students who will follow a degree in economics, finance and other associated study fields. Rectangular coordinates, graphs of equations, sequences, permutations and combinations are some of the topics that this course focuses on.

CBUS-100     Introduction to Business

Course Description This course aims to provide a solid foundation of the practical knowledge of important developments in business and the associated challenges of recent events in national and international economies. The course will illustrate the interrelated nature of business activities and the pressures and tensions that shape the process of decision making in business.

CCOM-100    Computer Applications

Course Description  An introduction course in computer applications, focusing on microcomputer technology emphasizing file management, utilizing  Microsoft Windows operating system, statistical tools such   as   excel,   database   software   such   as   Access, Presentation software such as PowerPoint, and other popular software, such as word and outlook.

Electives

General / Liberal Arts (See Below)

  1st Year – 2nd Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CENG-200     Advanced English Writing

Course Description  The main aim of this course is to help students develop an appreciation in literature and practice writing critical and argumentative essays on various topics. It also aims at training students  to  become  comparatively  proficient  in  academic writing; that is the use of references, quotations, footnotes, bibliography etc.

CMGT-100    Introduction to Management

Course Description  This course aims to provide an understanding of  the  main theories associated with the management of businesses and the ways that human behavior translates such theories into everyday practice. Attention is given to the different types of organizational structures and cultures, to the fundamental differences between private and public organizations and emerging trends at a local, national and global level.

CECO-100    Principles of Microeconomics

Course Description  The aim of this course is to demonstrate the ways that businesses use economics as a basis for their everyday decision making in different industrial domains and across national and international borders. Students will become aware of how to solve economic problems in different contexts by breaking it down to its smaller constituent parts.

CACC-100     Accounting I

Course Description  The aim of this course is to explore accounting as an indispensable   part   of   business   activities   from   different industrial domains and as a basis, upon which important decisions are planned, analyzed and implemented. Students will become familiar with a number of fundamental entities in accounting such as managers, investors and creditors.

Electives

Business (See Below)

  2nd Year – 1st Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CACC-102      Accounting II

Course Description  This course focuses on the preparation, use and interpretation of relative accounting information coming from the financial and operating statements of a business. The purpose is to guide students in the understanding and making sense of the fundamental ways that business activities partially arise from and relate to financial and managerial decisions.

CECO-102    Principles of Macroeconomics

Course Description  Particular attention is given to the description, analysis and application of economic forces within the context of contemporary businesses and their relationships with the society and other main stakeholders in the external environment. Emphasis is given on the application and effect of economic principles on the ways that businesses operate in the long-term.

CMKT-100    Marketing Principles

Course Description  This  course  introduces  the  role,  tools  and  concepts  of marketing especially in creating interactive communities between   businesses,   customers,   brands,   products   and services. As such, a fundamental aspect of marketing is the creation of value for customers and the consequent development of loyal and royal customers by adapting to their individual needs.

CMKT-100    Business Mathematics

Course Description  This course emphasizes performance of common computations found in the various functional areas of business. Students will use graphs, equations, ratio and proportion, percentage, and measurement systems to solve typical business problems such as the calculation of trade and cash discounts,  markups,  taxes,  employee  compensation,  simple and  compound  interest,  depreciation,  inventory  valuation, bonds and stocks, basic financial statement analysis, and business statistics.

Electives

General / Liberal Arts (See Below)

  2nd Year – 2nd Semester (6 ECTS each course – Total 30 ECTS)

Required

CBUS-220    Organizational Behavior

Course Description  This course focuses on the role of the everyday behavior of employees and teams in shaping the effectiveness of businesses especially in their interaction with customers. There is an analysis of important concepts and theories which relate to aspects such as the motivation and personality of employees and the cultural and societal norms which are important in specific contexts.

CLAW-200   Business Law

Course Description  This course provides the students with a basic understanding of the legal system of different countries and its consequent effect and involvement as an essential tool for managers in any business environment. The role of the government, the relationships between different private businesses and the protection of customers is explored in depth.

CMAT-200    Business Statistics

Course Description  This course aims to make students aware of the various statistical concepts and techniques that could be of use to aid decision making in organizations in different industries. Emphasis is given on issues such as the role of statistical computer packages, the different data collection methods and the choice of sample sizes for different surveys.

CCOM-120   E-Commerce

Course Description  The central goal of this course is to develop an integrative knowledge of the digital economy. It focuses on the information superhighway as the technological enabler that has dramatically changed the way in which companies orchestrate their value creation. This course, with a strategic perspective in mind, looks into the knowledge-enabled enterprises and the influence of electronic commerce in shaping the rules of modern business environments. From a managerial point of view, the course will delineate the skills and knowledge required in the digital world. Finally, this course also offers a technology perspective that touches upon the underlying IT mechanisms for electronic commerce.

Electives

Business (See Below)

  Business Electives

CMGT-210    Small Business Management

Course Description  The ultimate scope of this course is the analysis of the most important determinants that shape the beginning and eventual operation of a small business and the ways that employee and managerial ideas are turned into opportunities. Essentially, students will become aware of the content, nature and scope of entrepreneurship and its association with issues such as culture and diversity.

CMGT-212 Human Resource Management

Course Description This course assesses the significance of national and international models of HRM, different employment systems and the role of the multi-national corporation. There is a focus on the understanding and analysis of the implications of the global economy, labor standards and the relative convergence of national and organizational practices and policies

CMKT-220    Public Relations & Publicity

Course Description  This course provides an understanding of the effects arising from the application of public relations both in the private and the public sector.  Emphasis is given in the relationship between businesses and media in shaping their image towards the external environment and the importance of issues such as corporate social responsibility in the strategic planning and development of businesses.

CACC200    Managerial Accounting I

Course Description  This course provides an essential understanding of managerial accounting and its importance in affecting the economic decisions of businesses, especially at an internal level. Students will be introduced to relevant frameworks and the ways that they can utilize associated information to inform operational, tactical and strategic decisions in various competitive environments.

CMKT-230    Advertising

Course Description  This course is an introduction to the concept of advertising. It explains the history, the evolution and the role of advertising in today’s business environment. Students will gain an understanding of the problems and principles of effective advertising, including a study of advertising media, and evaluation of the advertising program.

CMKT-240    Customer Behavior

Course Description  The basic objective of the course is to familiarize students with the key concepts of consumer behavior.  Particular emphasis will be placed on the practical application of these concepts to marketing practice as well as on consumer behavior research

CMKT-250    Marketing for Services

Course Description  The main objective of this course is to familiarize students with the marketing of services. The course substantially contributes to the mainstream of knowledge on the services marketing and attempts to apply and adapt current ideas in marketing development from a product-oriented market to a service-oriented market. The students will be able to develop an ability to evaluate, implement and lead effective marketing programs in service companies and organizations.

CFIN-250     Finance for Managers

Course Description  This course is designed to provide future managers with a level of practical understanding that is genuinely useful in the workplace by covering a range of key financial areas including: how to interpret financial statements; how firms are funded; understanding costs and pricing decisions and the principles of working capital management. Furthermore the course will provide an overview of corporate financing it covers topics on long term external financing of the firm and examines the concept of financial planning and financial performance analysis.

CMKT-202   Marketing Management

Course Description  Marketing Management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value.   Marketing management seeks to meet organizational objectives by effectively satisfying customers in a dynamic environment. This course provides an overview of marketing processes and marketing principles, and provides students with the opportunity to apply the key concepts to practical business situations.

  English Electives

CENG220   Business Communication

Course Description  The course aims to develop students’ oral and written communication skills while at the same time enlarge their knowledge of the business world.   The emphasis will be on improving both organizational and language skills needed for students to perform more efficiently in the world of international business. The units will focus on business topics such as Marketing, Advertising, Negotiating, Team Building, Meetings, Brand Management, Presentation, Economics Issues, etc.

CENG-230    Public Speaking

Course Description  The objective of this course is to introduce the students to the issue of speaking in Public. Students will go through a step by step procedure on different types of speeches like: informative, persuasive special occasion and small group. Students will be shown how to achieve clarity and confidence during their speeches they must give is college classes, in career settings or in their communities.

  Computer Electives

CCOM-220     Introduction to Multimedia

Course Description  The course introduces the student to the basic concepts of multimedia and investigates on how multimedia is changing our world. The students have the opportunity to learn and use the cutting edge technology of Multimedia hardware and software through the final project.

CCOM-300    Web Development

Course Description  This course is intended to provide students with the knowledge and skills necessary for building and evaluating web sites. It covers a range of topics including: basic concepts of the Internet and internet browsers, fundamentals of Website design, Websites building tools and languages, basics of XHTML (text, fonts, colors, images, lists, tables, frames, forms), Scripting and Scripting Languages (VB Script, Java Script), Website publishing, Website evaluation and assessment, case studies. The practical part includes applications using web design tools (such as FrontPage) and languages (such as XHTML and SIMSCRIPT).

Liberal Arts Electives

CHIS100      Introduction to Cyprus History

Course Description  This course covers the major periods and the different relative debates in the history of Cyprus, including the classical civilizations, the Hellenistic and Roman periods as well as the different conquerors that have made their presence felt in the island over the last 1000 years. There is also an exploration of Cyprus’  present  culture  as a  result  of  the  effects  of  these different periods and conquerors.

CHIS102      Western Civilization

Course Description  This course aims to introduce students to the main periods of Western history beginning from the antiquity right up to modernity, examining each period through its relative cultural, social, economic and political dimensions and the ways that these elements interacted with each other to produce each period’s unique identity and characteristics.

CPSY100      Introduction to Psychology

Course Description  This course provides the basis for the understanding of different perspectives within the field of Psychology, including a review of its theoretical and methodological domains as a discipline and a review of the role of biology as a basis for understanding people. Through this course students are invited to develop their own personal development profile.

CSOC100     Introduction to Sociology

Course Description  This  course  introduces  students  to the  basic  concepts and analytic categories in the field of Sociology, focusing on the major  perspectives  and  general  phenomena  of  social  life. There   is   an   identification   of   the   complications   in   the intersection between Sociology and sexuality and the social impact of major issues such as religion, race and gender.

CSOC-200      Business Ethics

Course Description  The main aims of the course are to enable, students understand the basic issues in and to promote specific cause of business ethics thought presentation of and discussion on theory and case studies.

CENV-200     Sustainability for Change

Course Description  The main aim of the course is to enable, students understand the basic issues related with sustainability and change. It provides an overview on problems, responses and responsibilities of businesses, governmental policies and legislation associated with sustainability. The course will introduce students to communication theories relative to voluntary environmental programs in business and corporate communities, in order to evaluate and create mechanisms for stimulating behavioral change and education amongst individuals and organizations.

CPHI-100       Philosophy

Course Description  Students will be introduced to the main philosophical debates of the 20th and 21st centuries and consequently, they will be expected to develop a critical argumentative position in lieu of these debates. There will be a focus on major philosophical movements including morality, ethics religion, gender, cultural relativism and respect for others.

CEUR200    European Union and European Integration

Course Description  This course gives an introduction of the history, development and challenges facing the EU. It examines the basic structures and processes of EU governance. Special emphasis is placed on the rationale of integration (theoretical concepts and approaches), institutions, actors, policies and policy-making. The course also examines a number of current events and recent challenges facing the EU. Some of these topics include security challenges, the issue of enlargement of the EU (recent past  and  future),  the  challenges  of  EU  policies  on  its neighbors, and issues regarding the financial crisis and related economic considerations. The course will follow the political and economic developments that are taking place within the EU throughout the duration of the course.

  Math & Science Electives

CMAT-304   Calculus

Course Description  This course is designed to develop the topics of differential and integral calculus. Emphasis is placed on limits, continuity, derivatives and integrals of algebraic and transcendental functions of one variable. Upon completion, students should be able to select and use appropriate models and techniques for finding solutions to derivative-related problems with and without technology. 

Προϋποθέσεις Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος.
 • Τήρηση των προϋποθέσεων για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2
       

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του CityU, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.


                         
   

Συμπληρώστε το έντυπο επικοινωνίας

Σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

       

Όνομα*

Email*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*


Προγραμμα Σπουδών

Μήνυμα   
Πληροφορίες Προγράμματος
 • Φοίτηση:Πλήρης Φοίτηση
 • Φορέας:CUCN
 • Διάρκεια:2 χρόνια

Σχετικά Προγράμματα

footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ