Φοιτητική Χορηγία

                             
   

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).

 

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

 

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.
   

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

 
Οικογενειακό εισόδημα Ύψος φοιτητικής χορηγίας Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα (ανώτατο ποσό) Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που έχουν τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα
έως €39.000,00 €1.710 €855 €855
€39.000,01 – €49.000,00 €1.580 €790 €790
€49.000,01 – €59.000,00 €1.450 €725 €725
Άνω των €59.000,00* €1.450 €725 €725
 

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο (2) τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

 

Βρείτε εδώ το Ενημερωτικό Έντυπο.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 
 1. Πιστοποιητικό γέννησης (δεκτά και αντίγραφα)
 2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (δεκτά και αντίγραφα)
 3. Για τους άρρενες φοιτητές: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής/αναστολής από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (αντίγραφα γίνονται δεκτά)
 4. Βεβαίωση εγγραφής από το CityU
 5. Πρωτότυπη απόδειξη βεβαίωσης πληρωμής διδάκτρων από το CityU
 6. Πρωτότυπη απόδειξη εμβάσματος των διδάκτρων από τράπεζα προς από το CityU
 7. IBAN
 8. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων: (α) αντίγραφο διαζυγίου και (β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη
 9. Για όλα τα άλλα τέκνα της οικογένειας, εκτός από το τέκνο φοιτητή για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα, να υποβληθούν τα ακόλουθα (όπου ισχύει).
 

Αντίγραφα θα γίνονται δεκτά εκτός του ιατρικού πιστοποιητικού (σημείο ε):

 
 1. Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο, εάν δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση (αντίγραφα δεκτά),
 2. Βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία κατάταξής τους, ή η έναρξη της εναλλακτικής τους θητείας, ανάλογα, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια της θητείας τους,
 3. Βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση εφόσον το τέκνο λαμβάνει κρατική φοιτητική μέριμνα βάσει του παρόντος Νόμου,
 4. Βεβαίωση φοίτησης για τέκνα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους που αναφέρεται η αίτηση και εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης,
 5. ιατρικό πιστοποιητικό για τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους.
footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ