Δικαιώματα και Υποχρεώσεις φοιτητών

Δικαιώματα Φοιτητών

 
 • Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται πλήρως για τις λειτουργίες, τη δομή και σκοπούς του κολλεγίου.
 • Οι φοιτητές δικαιούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα δεδομένου ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κολλέγιο.
 • Δικαιούνται να συμμετέχουν σε Επιτροπές στις οποίες έχουν εκλεγεί ως μέλη.
 • Δικαιούνται να διευθετούν συναντήσεις με τους καθηγητές τους για συζήτηση όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν στο κολλέγιο.
 • Δικαιούνται να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις δεδομένου ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 • Δικαιούνται να τους δίνονται πιστοποιητικά από το κολλέγιο.
 • Δικαιούνται να ιδρύουν Φοιτητική Ένωση, να εκλέγουν και να εκλέγονται ελεύθερα, και να εκλέγουν αντιπροσώπους στο Συμβούλιο και Επιτροπές του κολλεγίου.
 • Δικαιούνται να αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και των Φοιτητικών Συλλόγων. Δύνανται επίσης να λαμβάνουν μέρος σε διευρυμένες κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες εφόσον ενημερώσουν εκ των προτέρων το κολλέγιο γραπτώς.
 • Κάθε φοιτητής δικαιούται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του κολλεγίου εφόσον εξασφαλίσει άδεια από τη Διεύθυνση.
 • Δύνανται να χρησιμοποιεί τα βιβλία και εξοπλισμό της βιβλιοθήκης κατά τις ώρες λειτουργίας της. Δύνανται να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη σε άλλες ώρες εφόσον προβούν σε ειδικές διευθετήσεις.
 • Κάθε φοιτητής δικαιούται να κάνει φωτοτυπίες εφόσον πληρώσει τα ανάλογα τέλη.
 • Φοιτητής που καταστρατηγεί τους πειθαρχικούς ή ακαδημαϊκούς κανονισμούς και τιμωρείται δικαιούται εντός 15 ημερών από τη γραπτή ειδοποίηση που θα λάβει να καταθέσει έφεση έναντι της απόφασης. Η απόφαση του Ακαδημαϊκού Διευθυντή είναι τελεσίδικη.
 

Yποχρεώσεις Φοιτητών

 
 • Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανονισμούς του κολλεγίου και να συμπεριφέρονται στα πλαίσια του κώδικα συμπεριφοράς που ορίζει το κολλέγιο. Οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς και την προσωπική ελευθερία των άλλων.
 •  
 • Αναλυτικά,
 • Οι φοιτητές οφείλουν να επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγουν να επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως εξαπάτηση όλων των ειδών (αντιγραφή σε εξετάσεις, λογοκλοπή, πλαστογραφία, συνομωσία διαστρέβλωσης γεγονότος κλπ.)
 • Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική και για κάθε απουσία απαιτείται δικαιολογητικό. Οι φοιτητές δύνανται να ζητήσουν από τους καθηγητές τους δικαιολόγηση για σύντομη περίοδο, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια) που να πιστοποιείται.
 • Οι φοιτητές δεν απαλλάσσονται από τις ακαδημαϊκές ή άλλες υποχρεώσεις τους όταν απουσιάζουν από τις τάξεις, είτε δικαιολογημένα είτε όχι.
 • Οι φοιτητές δικαιούνται μέχρι 20% αδικαιολόγητες απουσίες για κάθε μάθημα.
 • Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την Διοικητική απόσυρση φοιτητή από το μάθημα του αν έχει πέραν του 20% απουσίες.
 • Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής λαμβάνει τη τελική απόφαση στο αν οι απουσίες φοιτητή είναι δικαιολογημένες ή όχι. Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές.
 • Οι φοιτητές που απουσιάζουν σε προγραμματισμένες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, πρέπει να δικαιολογήσουν την απουσία τους παρουσιάζοντας ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο στον διδάσκοντα.
 • Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου. Το κολλέγιο θα καταγγέλλει στις Αρχές όποιον παραβαίνει τους νόμους.
 • Συνεχείς απουσίες από αλλοδαπούς φοιτητές θα καταγγέλλονται στο Τμήμα Μετανάστευσης (στη βάση των διατάξεων και κανονισμών του Τμήματος Μετανάστευσης ή άλλες σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ισχύουσες κατά καιρούς). Το κολλέγιο θα ενημερώνει επίσης τη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του κολλεγίου.
 • Οφείλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να δρουν υπεύθυνα σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνουν.
 • Οφείλουν να καταβάλουν τα δίδακτρα τους στις ημερομηνίες που ορίζει το κολλέγιο.
 • Φοιτητές που καθυστερούν τις πληρωμές διδάκτρων ενδέχεται να αποκλειστούν από το να παρακαθήσουν σε προγραμματισμένες εξετάσεις ή στη συνέχιση των σπουδών τους.
 • Η παρουσία στις τάξεις είναι υποχρεωτική.
 • Οι φοιτητές, όταν τους ζητηθεί, οφείλουν να συμμετέχουν σε διαλέξεις ή σεμινάρια που οργανώνει το κολλέγιο.
 • Ο φοιτητές οφείλουν να αναγιγνώσκουν τις ειδοποιήσεις που τοποθετούνται στους πίνακες ανακοινώσεων και να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις που ενδέχεται να έχουν.
 • Οι φοιτητές πρέπει να συμπεριφέρονται πολιτισμένα και κόσμια προς τους καθηγητές, το προσωπικό του κολλεγίου και τους συμγοιφητες τους.
 • Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται την περιουσία του κολλεγίου και θα είναι υπόλογοι για όποια ζημιά προκαλέσουν.
 • Οι φοιτητές οφείλουν αν προσέρχονται στο κολλέγιο 10 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων τους. Όσοι καθυστερούν πέραν των τριών ημερών σε ένα μάθημα θα θεωρείτε ότι απουσίαζαν.
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να πληροφορούν τους καθηγητές τους ή τον Συντονιστή του Προγράμματος σε περίπτωση που δεν θα είναι παρόντες σε ένα μάθημα.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στις τάξεις και γενικά στους εσωτερικούς χώρους του κολλεγίου. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους της καφετέριας του κολλεγίου.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ασφάλεια που παρέχεται από το κολλέγιο μέσω ασφαλιστικής εταιρείας πληρώνοντας το απαιτούμενο ασφάλιστρο.
 • Φοιτητής θεωρείται πως παραβαίνει τους κανονισμούς του κολλεγίου αν δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανονισμούς και επιπλέον:
 • Αν η συμπεριφορά του προκαλεί προβλήματα στη τάξη
 • Αν η συμπεριφορά του προκαλεί προβλήματα στη Διοίκηση ή το κολλέγιο
 • Αν καταστρέφει περιουσιακά στοιχεία του κολλεγίου
 • Αν αρνηθεί να εξέλθει μιας αίθουσας όταν του ζητηθεί από μέλος του Ακαδημαϊκού ή Διοικητικού προσωπικού
 • Αν η συμπεριφορά του επηρεάζει τη λειτουργία και την φήμη του κολλεγίου ή τις δραστηριότητες του προσωπικού
 • Αν αρνείται να συμμορφωθεί στους κανόνες συμπεριφοράς
 • Με βάση τη φύση και το βαθμό παράβασης των πειθαρχικών κανόνων οι πιο κάτω ποινές δυναντιανται να επιβληθούν:
 • Αποζημίωση προς το κολλέγιο
 • Αποβολή από το κολλέγιο για κάποιες ώρες ή ημέρες
 • Αποβολή δια παντός
 • Φοιτητής που έχει αποβληθεί από το κολλέγιο για πάντα δεν μπορεί να γίνει δεκτός ξανά. Τα δίδακτρα και άλλα ποσά που έχει πληρώσει μέχρι την ημέρα αποβολής του δεν επιστρέφονται.
footfetishbb.com
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα
close slider

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ