Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης (CUCN)

Αυτό το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί – πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.


Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα ενός Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης. Το Δίπλωμα του Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται από τους φοιτητές να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ενός σύγχρονου Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης.
 • Κατανοούν βασικές οικονομικές καταστάσεις διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων.
 • Αποκτήσουν επαγγελματικές επικοινωνιακές δεξιότητες στην Αγγλική Γλώσσα απαραίτητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Είναι σε θέση να επεξεργαστούν αποτελεσματικά διάφορα εμπορικά έγγραφα
 • Κάνουν χρήση υπολογιστικών φύλλων καθώς και άλλων λογισμικών προγραμμάτων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών τους.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και άγχους.
 • Αναπτύξουν προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
 • Είναι σε θέση να επιτύχουν στις πιο κάτω εξωτερικές εξετάσεις:
  • Λογιστική:
   Elementary & Intermediate
   LCCI / UNICERT
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:
   Επεξεργασία Κειμένου (Word)
   Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
   Υπηρεσίες Διαδικτύου (Online Essentials)
   Παρουσιάσεις (Power Point)
   ECDL / UNICERT
  • Ελληνική Δακτυλογραφία & Ελληνική Στενογραφία:
   Όλα τα επίπεδα (Κυβερνητικές Εξετάσεις)
  • Αγγλική Δκτυλογραφία:
   Όλα τα επίπεδα (LCCI)

Κύριες Θεματικές Ενότητες

 • Καθήκοντα Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης
 • Οργάνωση Συσκέψεων
 • Αγγλική & Ελληνική Στενογραφία
 • Αγγλική & Ελληνική Δακτυλογραφία
 • Αγγλικά για σκοπούς Διεύθυνσης Γραφείου  
 • Εκπαίδευση φοιτητών στο προηγμένο λογισμικό σύστημα εταιρικής και γραμματειακής υποστήριξης QUORUM, που αποτελεί προϊόν της εταιρείας MICROGEN


Μαθήματα

1ο Έτος – 1ο Εξάμηνο (5 ECTS το κάθε μάθημα – Σύνολο 30 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

CΛΟΓ-101 Αρχές Λογιστικής Ι

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στη κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη καταγραφή οικονομικών συναλλαγών. Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να ετοιμάζουν και να ερμηνεύουν τους τελικούς λογαριασμούς μιας ατομικής επιχείρησης.

CΕΠΚ-101 Επεξεργασία Κειμένου

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων.

CΚΔΥ-101 Καθήκοντα Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης Ι

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές, γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και γενικότερα το ρόλο μιας λειτουργού διοικητικής υποστήριξης αλλά και για τα συστήματα, μεθόδους και εξοπλισμό που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

CΔΑΚ-101 Ελληνική & Αγγλική Δακτυλογραφία I

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης εγγράφων με τη χρήση τόσο του αγγλικού όσο και του ελληνικού πληκτρολογίου.

CΑΓΓ-101 Βασικές Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

Course Description:  This course aims to provide a foundation in the structure of the English language, gradually building the students’ understanding of the basic grammar, vocabulary and functions of English.

Μάθημα Επιλογής

Βρείτε τις περιγραφές πιο κάτω

 

1ο Έτος – 2ο Εξάμηνο (5 ECTS το κάθε μάθημα – Σύνολο 30 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

CΛΟΓ-102 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα αυτό στοχεύει στη κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη καταγραφή οικονομικών συναλλαγών. Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να ετοιμάζουν και να ερμηνεύουν τους τελικούς λογαριασμούς μιας ατομικής επιχείρησης.

CΥΠΦ-100 Υπολογιστικά Φύλλα

Περιγραφή Μαθήματος:  Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια σχετική εφαρμογή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων, ενώ, ταυτόχρονα, θα μπορούν να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα.

CΚΔΥ-102 Καθήκοντα Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης II

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές, γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και γενικότερα το ρόλο μιας λειτουργού διοικητικής υποστήριξης αλλά και για τα συστήματα, μεθόδους και εξοπλισμό που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

CΔΑΚ-102 Ελληνική & Αγγλική Δακτυλογραφία II

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης εγγράφων με τη χρήση τόσο του αγγλικού όσο και του ελληνικού πληκτρολογίου.

CΑΓΓ-102 Αγγλικά για σκοπούς Διεύθυνσης Γραφείου

Course Description:  The aim of this course is to provide students the specific English language skills they will need to use in a business situation. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing.

Μάθημα Επιλογής

Βρείτε τις περιγραφές πιο κάτω

 

2ο Έτος – 1ο Εξάμηνο (5 ECTS το κάθε μάθημα – Σύνολο 30 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

CΛΟΓ-201 Λογιστική Μέσου Επιπέδου I

Περιγραφή Μαθήματος:  Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να ετοιμάζουν και να ερμηνεύουν λογαριασμούς για Ατομικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

CΥΔΠ-201 Υπηρεσίες Διαδικτύου & Παρουσιάσεις

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε 2 ενότητες.

Η πρώτη ενότητα (υπηρεσίες διαδικτύου) παραθέτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η δεύτερη ενότητα (παρουσιάσεις) επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα εργαλεία παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εργασίες, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

CΚΔΥ-201 Καθήκοντα Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης III

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές, γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και γενικότερα το ρόλο μιας λειτουργού διοικητικής υποστήριξης.

Επιπλέον, σκοπεύει στη συνειδητοποίηση των διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια λειτουργός διοικητικής υποστήριξης και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

CΔΑΚ-201 Ελληνική & Αγγλική Δακτυλογραφία Προχωρημένου Επιπέδου Ι

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης εγγράφων με τη χρήση τόσο του αγγλικού όσο και του ελληνικού πληκτρολογίου.

CΔΧΑ-201 Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου και Άγχους

Περιγραφή Μαθήματος:  Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους, να πετυχαίνουν τους στόχους, να εντοπίζουν το στρές και να απελευθερώνονται σταδιακά από αυτό.

Μάθημα Επιλογής

Βρείτε τις περιγραφές πιο κάτω

 

2ο Έτος – 2ο Εξάμηνο (5 ECTS το κάθε μάθημα – Σύνολο 30 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

CΛΟΓ-202 Λογιστική Μέσου Επιπέδου II

Περιγραφή Μαθήματος:  Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να ετοιμάζουν και να ερμηνεύουν λογαριασμούς για Συνεταιρισμούς, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
*Το μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με το μάθημα CΛΟΓ 201, δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να επιτύχουν στις ακόλουθες εξωτερικές εξετάσεις: UNICERT Πρακτική Λογιστική ΙΙ και LCCI Book keeping and Accounts Level 2

CΔΣΧ-200 Δημόσιες Σχέσεις

Περιγραφή Μαθήματος:  Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη φιλοσοφία των ΔΣ και με τα μέσα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

CΣΥΣ-200 Οργάνωση Συσκέψεων

Περιγραφή Μαθήματος:  Στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι συσκέψεις καλύπτουν καθημερινά τα δύο τρίτα περίπου του εργάσιμου χρόνου. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για την ανταλλαγή απόψεων, τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. Πώς μπορούν να γίνουν παραγωγικές ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας εταιρείας; Στο μάθημα αυτό θα βρείτε όλα τα μυστικά για την οργάνωση εποικοδομητικών συσκέψεων.

CΔΑΚ-202 Ελληνική & Αγγλική Δακτυλογραφία Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης εγγράφων με τη χρήση τόσο του αγγλικού όσο και του ελληνικού πληκτρολογίου.

CΑΥΓ-200 Αυτοματοποίηση Γραφείου

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στο λογισμικό Quorum, που αποτελεί προϊόν της Εταιρείας Infoscreen. Πρόκειται για ένα προηγμένο λογισμικό σύστημα εταιρικής και γραμματειακής διαχείρισης που χρησιμοποιείται κυρίως από Δικηγορικά και Ελεγκτικά Γραφεία και Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Fiduciaries) σε 25 χώρες στην Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. Μέσω του Quorum, οι χρήστες, δηλαδή οι επαγγελματίες στους τομείς που προαναφέρθηκαν, μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τους τις εργασίες εύκολα, γρήγορα και οργανωμένα μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Μάθημα Επιλογής

Βρείτε τις περιγραφές πιο κάτω

 

Μαθήματα Επιλογής

CΣΤΕ-100 Εισαγωγή στην Ελληνική Στενογραφία

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ελληνική στενογραφία με το σύστημα Gabelsberger.

CΣΤΕ-200 Ελληνική Στενογραφία Προχωρημένου Επιπέδου

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ελληνική στενογραφία με το σύστημα Gabelsberger.

CΔΑΠ-100 Αρχές Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων

Περιγραφή Μαθήματος:  Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

CΡΩΣ-101 / CΡΩΣ-102 Ρώσσικη Γλώσσα Ι & ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος:  The course aims to help students develop communication skills for the language of Russian.

CΓΑΛ-101 / CΓΑΛ 102 Γαλλική Γλώσσα Ι & ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος:  The aim of this course is to offer to students the ability to use the French Language. Articles, verbs and pronouns are studied but emphasis is given on vocabulary, oral and reading comprehension.

CΓΕΡ-101 / CΓΕΡ-101 Γερμανική Γλώσσα Ι & ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος:  The course aims to introduce students to the basic German language and help them develop communication skills for the language of German. It also aims to help students develop listening, speaking, reading and writing skills in German.

 

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος.
  Τήρηση των προϋποθέσεων για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του City Unity College Nicosia, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

* Name

* Surname

* Phone

* E-mail

Program of interest

Comments

Πληροφορίες Προγράμματος
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Αφήστε Μήνυμα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ